Zamówienie
Aby złożyć u nas zamówienie należy wypełnić formularz zamówienia (aktywny PDF) dostępny tu:

i wysłać go do nas na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faxem pod numer 22 489 60 57.

Ogólne Warunki Sprzedaży

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej w skrócie "OWS", z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 OWS, mają zastosowanie do wszelkiej sprzedaży towarów i usług dokonywanej przez Optimal Media Piotr Mażul z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 21 lok. 21 , 00-137 Warszawa, NIP: 524-254-48-29, zwaną w dalszej treści OWS jako "OM".

2. W przypadku, gdy Kupujący uzgodni z OM w formie pisemnej inny niż przewidziany OWS sposób wykonania wzajemnych zobowiązań postanowienia OWS, które nie są sprzeczne lub mniej szczegółowe w porównaniu z takimi pisemnymi uzgodnieniami pozostają w mocy i wiążą zarówno Kupującego jak i OM. Kupujący, w drodze pisemnej, może uzgodnić z OM całkowite wyłącznie stosowania postanowień OWS, uzgodnienie takie winno być jednak dokonane przez strony w formie pisemnej w sposób wyraźny pod rygorem nieważności.

3. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego oraz jego przyjęcia przez OM, umowę poczytuje się za zawartą na warunkach określonych w OWS według stanu na dzień przyjęcia zamówienia.

4. OM może dokonywać jednostronnych zmian i modyfikacji treści postanowień OWS, a ich aktualna wersja dostępna będzie w siedzibie OM lub na stronie internetowej firmy www.optimalmedia.pl

 

§ 2 Składanie zamówień

1. Wskazanym jest składanie przez Kupującego zamówień (ofert) na sprzedaż towarów lub usług OM, na formularzu ("Formularz zamówienia"), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do OWS. Kupujący winien w sposób czytelny uzupełnić Formularz w miejscach do tego przeznaczonych. W przypadku uzupełnienia Formularza w miejscach do tego nie przeznaczonych lub jego uzupełnienie w sposób nieczytelny, powoduje to według wyboru OM odpowiednio albo Nieważność takiej treści albo możliwość rozumienia takiej treści na korzyść OM.

2. Zamówienie winno wskazywać co najmniej podmiot składający zamówienie (imię i nazwisko / nazwę) oraz jego aktualny adres zamieszkania/siedziby, a także winien zostać podpisany w sposób czytelny przez osobę składającą zamówienie i umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz podmiotu, za który działa oraz zaopatrzony w miejscu podpisu pieczęcią firmową (o ile prowadzona jest działalność gospodarcza).

3. Do zamówienia winno by załączone zaświadczenie o numerze NIP, a jeżeli podmiot składający zamówienie jest przedsiębiorcą , zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej albo odpis z KRS (w przypadku spółek cywilnych również umowa spółki).

4. Odpowiednio wypełnione zamówienie w oryginale winno być doręczone OM osobiście w jego siedzibie lub za pomocą faksu/e-maila wraz z jego doręczeniem w oryginale na adres OM. W przypadku zaniechania w doręczeniu oryginału wypełnionego zamówienia lub co najmniej kopii dokumentów, o których mowa § 1 ust. 3 i 4 OWS, OM zastrzega sobie prawo niewykonania złożonego zamówienia albo zawieszenia jego realizacji do czasu przedłożenia takich dokumentów.

5. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego(co jest równoznaczne z akceptacją przez niego OWS), OM w terminie 3 dni roboczych liczone od dnia doręczenia co najmniej jego kopii, w drodze pisemnej (faksem / emailem lub pocztą), może zgłosić swoje zastrzeżenia albo odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji.

6. OM zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany ustalonych warunków umowy, o której mowa w § 2 ust. 6 OWS, z przyczyn niezależnych od OM, w szczególności na skutek siły wyższej i innych wyjątkowych okoliczności niezależnych od OM, a Kupujący nie będzie podnosił z tego tytułu żadnych roszczeń.

7. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że jest w posiadaniu wszelkich praw niezbędnych do powielania powierzonego przez niego materiału i zwalnia Optimal Media Piotr Mażul z odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.

 

§ 3 Realizacja zamówień

1. Zamówienie może obejmować usługę podstawową oraz usługi dodatkowe, o których mowa w § 5. Usługa podstawowa polega na powieleniu płyt, przy użyciu dostarczonych przez Kupującego materiałów podstawowych oraz wytworzonej na ich podstawie matrycy.

2. W razie braku wyraźnego, pisemnego uzgodnienia przeciwnego, wykonana w celu wytworzenia płyt matryca, pozostaje własnością OM zarówno w okresie realizacji zamówienia jak i po jego zakończeniu, bez względu na to czy Kupujący ponosi jej koszt bezpośrednio, czy też cena jej wykonania została wkalkulowana w cenę każdej z powielanych płyt.

3. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia (dalej: materiałów), najpóźniej do dnia określonego w zamówieniu. Niedostarczenie przez Kupującego materiałów, o których mowa w zdaniu poprzednim, pozostaje bez wpływu na konieczność zapłaty pełnej kwoty ceny wynikającej z zamówienia, a OM oprócz prawa do wynagrodzenia w pełnej kwocie, może wydłużyć termin wykonania zamówienia lub odmówić jego wykonania.

4. Deklarowany termin wykonania zamówienia zostanie określony przez OM i jest uzależniony od terminu podanego przez Kupującego w zamówieniu, a zastrzeżonego na dostarczenie przez Kupującego materiałów. W przypadku zaniechania we wskazaniu przez Kupującego terminu dostarczenia materiałów, domniemany termin wynosi 3 dni. W tym wypadku OM zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji całego zamówienia.

5. Za termin realizacji zamówienia ustala się dzień, w którym towar gotowy jest do wysyłki lub odbioru osobistego. Wyłącza się odpowiedzialność OM w przypadku opóźnienia transportu leżącego po stronie kuriera / spedytora.

6. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 OWS, Kupujący, w terminie do 7 dni od daty realizacji zamówienia określonej zgodnie z § 3 ust. 4 OWS, zobowiązany jest do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia z magazynu OM mieszczącego się przy ul. Barkocińskiej 6, 03-543 Warszawa, na podstawie dokumentu wydania towaru z magazynu, tj. magazynu, który w każdym przypadku poczytuje się jako miejsce wykonania umowy, o której mowa § 2 ust. 5 OWS.

7. Odbioru winien dokonać podmiot składający zamówienie osobiście lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku dokonywania odbioru przez osobę upoważnioną do zamówienia winno być dołączone odpowiednie pełnomocnictwo. W przypadku zaniechania w przekazaniu OM dokumentu/ów wskazujących na umocowanie osoby podpisującej zamówienie, OM może wstrzymać się z wydaniem przedmiotu zamówienia do czasu ich przedłożenia.

8. Nie odebranie przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5 OWS, pozostaje bez wpływu na konieczność zapłaty pełnej kwoty ceny wynikającej z zamówienia, a OM oprócz prawa do wynagrodzenia w pełnej kwocie, może żądać wynagrodzenia za przechowanie przedmiotu zamówienia według stawki 500zł netto za stanowisko paletowe za miesiąc.

9. W przypadku nie odebrania przedmiotu zamówienia ani w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5 OWS ani w okresie 6 miesięcy od tego terminu, OM nie jest zobowiązany do dalszego przechowywania przedmiotu zamówienia i uprawniony jest do jego zniszczenia.

10. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 8 OWS, OM ponosi odpowiedzialność za utratę i uszkodzenie przedmiotu zamówienia do momentu wydania składającemu zamówienie lub osobie za niego działającej albo przedsiębiorstwu transportowemu lub kurierskiemu. Wszelka odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia, powstaje po stronie Kupującego w momencie wydania przedmiotu zamówienia Kupującemu.

 

§ 4 Warunki płatności

1. Wszelkie ceny określone przez Kupującego i OM, w razie braku wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przeciwnego, poczytuje się jako ceny podane w kwocie netto (bez podatku VAT) oraz, w razie wątpliwości, bez kosztów ewentualnego transportu przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Kupującego lub cen usług dodatkowych.

2. Wszystkie zamówienia, których wartość nie przekroczy kwoty 500 zł (netto) będą realizowane według wyboru OM odpowiednio albo po pełnej przedpłacie dokonanej przez Kupującego, albo OM co prawda zrealizuje zamówienie, ale wstrzyma się z wydaniem jego przedmiotu Kupującemu, do czasu dokonania pełnej zapłaty ceny (np. gotówką w dniu odbioru z magazynu OM).

3. Fakturę VAT wystawioną przez OM na Kupującego uważa się za doręczoną w sposób prawidłowy Kupującemu łącznie z przedmiotem udzielonego zamówienia, faksem (na ostatni podany przez Kupującego numer), lub pocztą (na ostatni podany przez Kupującego adres), z chwilą jej wysłania.

4. Wszelkie należności OM objęte OWS będą płatne i stają się wymagalne w terminie określonym w fakturze VAT. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez OM lub w kasie OM w jego drugiej siedzibie przy ul. Barkocińskiej 6, 03-543 Warszawa.
Za datę dokonania płatności uważa się termin uznania należności w pełnej kwocie na rachunku bankowym OM lub wpłaty gotówki w kasie OM.

5. W razie zwłoki Kupującego w dokonaniu płatności objętych OWS, Kupujący zapłaci na rzecz OM odsetki umowne w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki. W przypadku skierowania przez OM sprawy o zapłatę na drogę postępowania windykacyjnego, sądowego, egzekucyjnego, Kupujący poniesie wszelkie towarzyszące temu koszty.

§ 5 Usługi dodatkowe

1. W razie wątpliwości za usługi dodatkowe poczytuje się w szczególności usługi objęte niniejszym paragrafem, nawet jeśli zostaną ujęte w treści złożonego przez Kupującego zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia może by dostarczony przez OM do miejsca wskazanego przez Kupującego, po dwustronnym uzgodnieniu, za pomocą środków transportu pozostających w dyspozycji OM lub za pomocą przedsiębiorstw transportowych lub kurierskich.

3. W braku odmiennego pisemnego uzgodnienia pomiędzy OM i Kupującym, w przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia za pomocą środków transportu pozostających w dyspozycji OM, OM może żądać od Kupującego wynagrodzenia w wysokości uzależnionej od przeciętnej drogowej odległości z magazynu OM w Warszawie, ul. Barkocińska 6, 03-543 Warszawa, do miejsca wskazanego przez Kupującego, to jest w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów w obie strony oraz stawki 2,00 zł netto za 1 kilometr.

4. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia za pomocą przedsiębiorstw transportowych lub kurierskich i obciążenia kosztami tego transportu OM, Kupujący zobowiązuje się zwrócić OM kwotę wydatków poniesionych przez OM z tego tytułu, o ile OM pisemnie nie zobowiązał się dostarczy towaru na koszt własny.

5. Kupujący na podstawie pisemnego uzgodnienia z OM, może zlecić OM wykonanie nadruku na wytwarzanych płytach. W przypadku zamówienia na wykonanie nadruków typu Picture Disc przy użyciu rozbicia barwnego CMYK, Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia OM wydruku próbnego (np. cromalin, matchprint lub inny) lub do zlecenia odpłatnego wykonania go przez OM. W przypadku braku dostarczenia albo zlecenia jego wykonania, OM nie ponosi odpowiedzialności za odchylenie barw, nasycenia i ostrości nadruku, a fakt ten nie może by podstawą do ewentualnej reklamacji i wysuwania roszczeń przez Kupującego.

 

§ 6. Reklamacje

1. Właściwa jakość przedmiotu udzielonego zamówienia jest uzależniona od właściwej jakości materiałów dostarczanych przez Kupującego, a także od dochowania przez OM należytej staranności w procesie produkcyjnym.

2. Dla ochrony interesów Kupującego, OM zobowiązuje się do sprawdzenia jakości dostarczonych przez Kupującego materiałów do tłoczenia pod kątem ich wykorzystania w procesie produkcyjnym. W przypadku stwierdzenia wad, OM niezwłocznie zawiadomi od tym Kupującego, a ten zobowiązany jest do dostarczenia materiałów wolnych od wad. W przypadku dostarczenia materiałów w terminie późniejszym, termin realizacji zamówienia przez OM ulega odpowiedniemu wydłużeniu. OM nie ponosi odpowiedzialności za zawartość kopiowanych informacji lub ich poprawność (jak np. zła kolejność ścieżek, cisza w nagraniu, trzaski, wady programów, zawieszanie się ich). OM nie kontroluje zawartości materiałów, a tylko ich przydatność do kopiowania. OM nie przesłuchuje dostarczonych materiałów muzycznych, nie ogląda materiałów Video.

Jeśli OM miałby sprawdzić nośnik pod względem jego funkcjonalności wymaga to wcześniejszego pisemnego zamówienia tejże usługi, która to usługa jest dodatkowo płatna, a jej wysokości ustalona jest przed przyjęciem Zamówienia.

Dla uniknięcia jakichkolwiek niejasności ustala się, że dostarczone przez Kupującego materiały graficzne, audio lub video uważane są za poprawne, sprawdzone przez Kupującego.

Ich późniejsza ewentualna niezgodność, zmiana lub korekta nakłada na Kupującego obowiązek pokrycia kosztów, o ile takowe zostały w międzyczasie wygenerowane w skutek rozpoczęcia produkcji nośników lub poligrafii. OM nie ma obowiązku występować do Kupującego o dodatkową akceptację jakichkolwiek materiałów.

3. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przedmiotu zamówienia w momencie jego otrzymania i zgłoszenia swych zastrzeżeń w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 14 dni od tej daty, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.

4. Wyłącza się odpowiedzialność OM z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia (np. mechaniczne uszkodzenia, zalania itp.) powstałe z przyczyny leżącej po stronie Kupującego lub w okresie następującym po wydaniu przedmiotu zamówienia Kupującemu lub innemu niż OM przewoźnikowi.

5. OM zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszonych zastrzeżeń w terminie 30 dni od daty ich otrzymania i dochować należytej staranności w możliwie najszybszym usunięciu ich podstaw.

6. W przypadku uznania reklamacji przez OM, Kupujący wykonując uprawnienia z rękojmi, może żąda dostarczenia w miejsce wykonanego przedmiotu zamówienia, przedmiotu zamówienia wolnego od wad.

7. W przypadku uznania przedmiotu zamówienia w całości albo w części za przedmiot wykonany wadliwie, Kupujący żądając dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad zobowiązuje się do zwrotu OM przedmiotu zamówienia dotkniętego wadliwością w ustalonym z OM terminie. Zwracany towar musi być nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad, o których mowa w § 6 ust. 4 OWS, oraz w oryginalnym opakowaniu.

8. Zwrot przedmiotu zamówienia wykonanego w sposób wadliwy przez OM odbywa się na koszt Kupującego.

9. Dla uniknięcia sporów co do jakości treści wytworzonych płyt, ustala się, że płyta jest wykonana wadliwie jeżeli jej parametry są niezgodne z normą Philips Red Book, Yellow Book, Green Book, mierzoną urządzeniami KOCH Digital Disc (system CS4), lub CD CATS, lub Programem ECLIPSE.

10. Sprzedający udziela 12 miesięcznej gwarancji na wytworzone przez niego matryce, o ile przez cały ten okres matryce nie opuszczą siedziby OM. Sprzedający nie udziela rękojmi (Art. 558 KC)

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Brak zapłaty w terminie lub uzasadniona obawa o płynność finansową Kupującego, a także rażące występowanie przez Kupującego przeciwko postanowieniom OWS, uprawnia OM do żądania, za wyznaczeniem terminu, natychmiastowej zapłaty pozostałych nawet niewymagalnych należności oraz wstrzymania realizacji zamówień, a w razie bezskutecznego jego upływu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2. Kupujący składając zamówienie winien posiada pełni praw do zwielokrotniania materiałów, przekazanych OM dla realizacji złożonego przez siebie zamówienia. Kupujący zobowiązany jest zwrócić OM wszelkie koszty (odszkodowania, procesu itp.) poniesione w związku z roszczeniami jakiegokolwiek innego podmiotu z tego tytułu.

3. W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień zawartych w OWS albo uregulowania przez Kupującego z OM ujętych w nim spraw w sposób bardziej szczegółowy, pozostałe postanowienia zachowują swoją moc i wiążą zarówno Kupującego jak i OM.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacją umowy, której treść kształtują postanowienia niniejszych OWS, będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze polubownej, a w ostateczności na drodze sądowej przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby OM.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS, zastosowanie maj_ odpowiednie przepisy Ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

stan aktualny na dzień 20.06.2008 r.